Các dự án của chúng tôi

Hệ thống một cửa phường xã

$ 35.000 .00

 • Quản lý hồ sơ, lĩnh vực tư pháp (mức độ 3,4)
 • Quản lý cán bộ công chức
 • Đánh giá cán bộ công chức
 • Quản lý quy trình làm việc

Phần mềm đăng ký du lịch

$ 12.000 .00

 • Lên kế hoạch du lịch
 • Quản lý nhân viên
 • Nhân viên và người thân đăng ký du lịch
 • Đánh giá cán bộ, nhân viên công ty

Phần mềm đăng ký thế chấp

$ 15.000 .00

 • Quản lý quy trình
 • Đăng ký và hủy đăng ký thế chấp
 • Giao diện trực quan, dễ sử dụng
 • Hỗ trợ dữ liệu từ các hệ thống khác