Bảo mật

Tính bảo mật cao. Mã hóa thông tin mức độ cao, dảm bảo cơ sở dữ liệu an toàn tuyệt đối.